2010. Samostalna izlozba slika / 2010. Solo exhibition